Algemene Voorwaarden van Syndo Health NV voor opvolging en self care support

Syndo Health NV ontwikkelt en beheert de Plibo Applicatie en de website.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Syndo Health NV en een gebruiker van Diensten voor telemonitoring en self care support (hierna: “de Overeenkomst”) en maken integraal deel uit van de Overeenkomst.
1.2. De gebruiker gaat door het afsluiten van de Overeenkomst of door louter gebruik van de App akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3. Syndo Health NV heeft het recht om de algemene voorwaarden steeds te wijzigen zonder dat dit op zich kan leiden tot schadevergoeding of aansprakelijkheid van Syndo Health NV. Iedere wijziging in de algemene voorwaarden is bindend voor de gebruiker nadat de gebruiker hiervan kennis heeft kunnen nemen en voor zover de gebruiker zich niet tegen de wijziging heeft verzet binnen twee weken na kennisname van de wijziging of binnen twee weken na de mogelijkheid tot verzet tegen de wijziging.
1.4. De Overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden en inclusief de bij de Overeenkomst gevoegde Privacyverklaring, vormt de volledige overeenkomst tussen Syndo Health NV en de gebruiker met betrekking tot de Diensten en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, bepalingen of afspraken.
1.5. Bij het gebruik van de Diensten kunnen algemene voorwaarden van derden van toepassing zijn. Syndo Health NV is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aard van de Diensten

2.1. De Diensten, zoals deze in de Overeenkomst en verder in deze algemene voorwaarden worden beschreven, worden enkel aangeboden op voorschrift van een arts. Syndo Health NV en zijn personeel vervangen op geen enkele wijze de behandelende arts(en) of andere zorgverstrekkers van de gebruiker. Het ziekenhuis en de artsen van de gebruiker blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de medische en verpleegkundige behandeling van de gebruiker, waaronder onder meer het stellen van diagnoses, het voorschrijven van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, het lezen en interpreteren van de meetresultaten van de gebruiker via de App, de verdere medische opvolging van de gebruiker en de continuïteit van diens behandeling, alsook het informeren van de gebruiker hierover.
2.2. De arts of verpleegkundige van de gebruiker verstrekt voorafgaand de nodige documentatie en toelichting aan de gebruiker om gebruik te kunnen maken van de Diensten.
2.3. Om gebruik te maken van de Diensten dient de gebruiker een beveiligde onlineapplicatie voor gegevensverwerking (“de App”) te installeren op zijn mobiele apparaat, zoals zijn smartphone, volgens de instructies van Syndo Health NV, en dient hij een gebruikersprofiel (“account”) aan te maken via de App. Plibo is
de naam van de beveiligde onlineapplicatie van Syndo Health NV. Plibo is een gedeponeerde handelsmerk.

Teneinde de App te kunnen installeren en gebruiken is de gebruiker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zijn mobiele apparaat internetverbinding heeft en voldoet aan de minimale systeemvereisten van de App, zoals aangegeven bij het installatieproces. De gebruiker dient de App te gebruiken conform de instructies en voorts zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

2.4. Teneinde de App te kunnen installeren en gebruiken is de gebruiker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zijn mobiele apparaat internetverbinding heeft en voldoet aan de minimale systeemvereisten van de App, zoals aangegeven bij het installatieproces. De gebruiker dient de App te gebruiken conform de instructies en voorts zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Teneinde de Diensten te kunnen gebruiken, dient de gebruiker met de meetinstrumenten zelf metingen uit te voeren volgens de instructies geleverd bij de meetinstrumenten en volgens de instructies van de coach van Syndo Health NV. De gebruiker dient de meetinstrumenten daarbij te gebruiken conform de instructies en voorts zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden. Zodra de meetinstrumenten in het bezit zijn van de gebruiker is de gebruiker aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de meetinstrumenten tenzij de gebruiker kan bewijzen dat hij de meetinstrumenten conform de instructies en normaal heeft gebruikt.

Indien de gebruiker heeft gekozen om de meetinstrumenten éénmalig aan te kopen in plaats van te huren, dan geniet de gebruiker op deze meetinstrumenten de wettelijke garantie voor gebreken die niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, die reeds bestonden op het moment van de levering en die zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In geval de gebruiker dergelijk gebrek vaststelt, dient de gebruiker –
om recht te hebben op herstelling of vervanging van het meetinstrument- Syndo Health NV van het gebrek in kennis te stellen binnen een termijn van twee maanden vanaf de vaststelling door de gebruiker.

2.5. Syndo Health NV geeft aan de behandelende arts(en) en andere betrokken zorgverstrekkers van de gebruiker rechtstreeks toegang tot de meetresultaten via een beveiligde onlineverbinding met de App (het “dashboard”).
2.6. Syndo Health NV wijst een coach toe aan de gebruiker. Deze coach heeft rechtstreekse toegang tot de meetresultaten en ander informatie die de patiënt hem bezorgt. De coach gebruikt deze informatie om zijn coaching te personaliseren naar de situatie van de patiënt. Op deze manier worden de patiënten begeleid in het aanpassen van hun levensstijl om zo beter met hun aandoening te kunnen omgaan.
2.7. Syndo Health NV heeft het recht om steeds wijzigingen aan te brengen aan de Diensten -waaronder softwareen hardware-aanpassingen of vervanging van coaches of onderaannemers- zonder dat deze wijzigingen zullen raken aan de essentie van de Diensten. Deze wijzigingen geven geen recht aan de gebruiker tot schadevergoeding, opschorting of beëindiging van de Overeenkomst, onverminderd artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
2.8. De Diensten van Syndo Health worden niet aangeboden of geleverd aan personen onder 18 jaar.

Artikel 3. Proefperiode

3.1. . In overeenstemming met de artikelen VI.47 et VI.67 van het Wetboek van economisch recht heeft de gebruiker het recht om binnen 14 dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen en zonder extra kosten dan die voorzien in het Wetboek. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de gebruiker zij wil meedelen aan Syndo Health NV binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de dag van het sluiten van de Overeenkomst en een verklaring sturen naar Syndo Health NV per email, post of telefonisch, ondubbelzinnig, duidelijk met vermelding van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen. Een ontvangstbevestiging wordt vervolgens onverwijld per email naar de gebruiker gestuurd. De gebruiker heeft echter niet langer het recht om herroeping nadat de dienst is uitgevoerd (artikel VI.53.1° Wetboek van economisch recht).
3.2. Gedurende de termijn van de herroepingsrecht is de verplichting van de gebruiker om de Prijs te betalen opgeschort. De meetinstrumenten blijven gedurende deze periodete allen tijde eigendom van Syndo Health NV.
3.3. Vóór het einde van de herroepingsperiode dient de gebruiker schriftelijk aan Syndo Health NV kennis te geven van zijn herroeping van de Overeenkomst indien hij/zij het gebruik van de Diensten niet wenst verder te zetten. In dit geval vervalt de verplichting van de gebruiker tot betaling van de Prijs en is artikel 8.8. van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien de herroeping niet geschiedt vóór het einde van de proefperiode dan bevestigt de gebruiker de Overeenkomst en wordt de Prijs onmiddellijk opeisbaar. Het gebruik van de Diensten is onderworpen aan de betalingsvoorwaarden bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Indien de gebruiker heeft gekozen om de meetinstrumenten éénmalig aan te kopen bij Syndo Health NV in plaats van te huren, dan komt de koopovereenkomst met betrekking tot deze meetinstrumenten tot stand zodra de Overeenkomst niet werd herroepen vóór het einde van de herroepingsperiode. De koopprijs wordt dan onmiddellijk opeisbaar. Het eigendomsrecht van de meetinstrumenten gaat evenwel pas over van Syndo Health NV naar de gebruiker nadat de volledig koopprijs van de meetinstrumenten werd voldaan.

Artikel 4. Prijs en betalingsvoorwaarden

4.1. Onverminderd artikel 3 van deze algemene voorwaarden verbindt de gebruiker zich ertoe om, in ruil voor de mogelijkheid om tijdens de duur van de Overeenkomst gebruik te kunnen maken van de Diensten, tijdig en correct aan Syndo Health NV de Prijs te betalen. De gebruiker ontvangt 14 dagen voorafgaand aan de betalingsdatum een factuur met het verschuldigde bedrag van de Prijs.
4.2. De Prijs voor de Diensten dient rechtstreeks betaald te worden aan Syndo Health NV. Betaling door de gebruiker aan de arts of het ziekenhuis van de gebruiker of aan enige andere derde stelt de gebruiker niet vrij van zijn betalingsverbintenis ten aanzien van Sydo Health.
4.3. Syndo Health NV heeft het recht de Prijs voor de niet geleverde Diensten tijdens de duur van de Overeenkomst te herzien. Syndo Health NV zal de gebruiker in kennis stellen van de prijsherziening één maand alvorens de prijsherziening van kracht wordt. Indien de gebruiker zich vóór het einde van die maand schriftelijk heeft verzet tegen de prijsherziening dan is deze herziening niet bindend ten aanzien van die gebruiker. Syndo Health NV kan evenwel steeds de Prijs jaarlijks indexeren zonder dat de gebruiker zich hiertegen kan verzetten en zonder dat deze indexering aan de gebruiker een recht geeft op schadevergoeding, opschorting of beëindiging van de Overeenkomst. De Prijs wordt geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van de maand waarin de Overeenkomst tussen Syndo Health NV en de gebruiker werd afgesloten.
4.4. Bij laattijdige of foutieve betaling heeft Syndo Health NV het recht om na twee schriftelijke ingebrekestellingen haar Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, waaronder het blokkeren van de App, tot volledige betaling van de achterstallige Prijs, en dit onverminderd 8 van deze algemene voorwaarden.
Bij laattijdige betaling zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling laattijdigheidsintresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet.

 

Artikel 5. Privacy

5.1. Syndo Health NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker overeenkomstig de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en staat derhalve in voor een rechtmatige, transparante en veilige verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de gezondheidsgegevens van de gebruiker is Syndo Health NV gezamenlijk verantwoordelijk met het ziekenhuis en de behandelende arts(en) van de gebruiker. Syndo Health NV treedt ten aanzien van de gebruiker evenwel op als centraal contactpunt voor verzoeken, vragen of klachten in verband met de Diensten
5.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker kan Syndo Health NV een beroep doen op onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken voor en in opdracht van Syndo Health NV. Met elk van deze onderaannemers heeft Syndo Health NV een overeenkomst afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven en niet worden aangewend voor doeleinden die niet door Syndo Health NV zijn toegelaten. Indien deze onderaannemers hun verplichtingen uit deze overeenkomst en uit de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming niet nakomen, kan de gebruiker Syndo Health NV hiervoor aanspreken, tenzij Syndo Health NV bewijst dat het op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
5.3. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring van Syndo Health NV via een papieren versie of elektronisch via de App of via de website van Syndo Health NV, en is op de hoogte van de aard en doeleinden van de gegevensverwerkingen door Syndo Health NV, van de mogelijke doorgiften van zijn persoonsgegevens aan derden en van en zijn rechten betreffende deze verwerkingen, zoals beschreven in de Privacyverklaring.
5.4. Voor de uitvoering van de Overeenkomst zal Syndo Health NV onder meer gezondheidsgegevens van de gebruiker verwerken. De gebruiker dient zijn toestemming tot deze verwerking te geven alvorens de Diensten geleverd kunnen worden. Syndo Health NV behoudt zich het recht voor om de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang zij niet beschikt over deze toestemming, onverminderd de beëindigingsmogelijkheden voorzien in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom en licenties

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten of de Overeenkomst met de gebruiker berusten uitsluitend bij Syndo Health NV of haar licentiegever. Intellectuele eigendomsrechten zijn alle nu bekende of later bijkomende intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Diensten van Syndo Health NV, waaronder octrooien of patenten, auteursrechten op onder meer documenten en softwareprogramma’s, merken en rechten ten aanzien van het ontwerp, evenals alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten in elk rechtsgebied wereldwijd. De gebruiker of zijn rechtsverkrijgers zullen deze intellectuele eigendomsrechten eerbiedigen en zullen geen
activiteiten ontplooien die deze intellectuele eigendomsrechten aantasten of in gevaar brengen. Niets in de contractuele verhouding met de gebruiker leidt ertoe dat de intellectuele eigendomsrechten van Syndo Health NV worden overgedragen aan de gebruiker.
6.2. Syndo Health NV geeft aan de gebruiker voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet overdraagbare licentie om gebruik te maken van de Diensten uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden), met eventuele bijkomende schriftelijke instructies van Syndo Health NV en met alle geldende regelgeving. De gebruiker mag de Diensten niet aanpassen of veranderen en mag ze niet aanwenden voor eigen commerciële doeleinden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Voor zover toegelaten door de wet kan Syndo Health NV enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks het gevolg is van de niet-naleving van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst. Syndo Health NV kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals gederfde inkomsten, schade aan derden, verstoring van de planning of toename van algemene kosten. Voor zover toegelaten door de wet kan de aansprakelijkheid van Syndo Health NV bovendien het bedrag waarvoor Syndo Health NV verzekerd is niet overschrijden.
7.2. Syndo Health NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van fouten van derden, waaronder maar niet beperkt tot fouten van de arts of het ziekenhuis
7.3. Syndo Health NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van schendingen van de verbintenissen van de gebruiker of andere fouten van de gebruiker, waaronder ongeoorloofd gebruik van de App of meetinstrumenten, aanpassingen van de App of meetinstrumenten (of delen ervan) door de gebruiker of door derde partijen, de tekortkoming om de recentste versie van de App te gebruiken die aan de gebruiker ter beschikking gesteld werd, het gebruik van de App in combinatie met producten of diensten die niet eigen zijn aan Syndo Health NV, of het verstrekken van onjuiste, onvolledige, onvoldoende of geen informatie aan Syndo Health. De gebruiker vrijwaart Syndo Health NV tegen alle vorderingen en alle schade ten gevolge van fouten of schendingen door gebruiker van zijn verbintenissen in deze Overeenkomst.
7.4. Syndo Health NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die geheel buiten zijn wil het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt hier onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming evenwel limitatief is: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Syndo Health NV hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen, uitzonderlijke verkeershinder en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, ernstige ziekte, devaluatie, overstromingen en stormen, natuurrampen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijving van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
7.5. Syndo Health NV biedt geen enkele andere schriftelijke of mondelinge garantie met betrekking tot haar Diensten dan deze die expliciet bepaald zijn in de Overeenkomst.
7.6. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Syndo Health, zoals bepaald in dit artikel, gelden eveneens in het voordeel van de personeelsleden van Syndo Health NV en van de dochterondernemingen en onderaannemingen van Syndo Health NV die onder de Overeenkomst vallen, voor zover wettelijk toegelaten.

Artikel 8. Duur, opschorting en beëindiging

8.1. De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door de gebruiker.
8.2. Elke partij kan, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn, de uitvoering of naleving van haar verbintenissen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien zij tot de uitvoering of naleving geheel buiten haar wil verhinderd is door overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden. De door overmacht getroffen partij dient de andere partij wel zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de overmacht en van de geschatte duur daarvan.
8.3. Elke partij kan de uitvoering of naleving van haar verbintenissen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten onmiddellijk na schriftelijke ingebrekestelling indien de andere partij haar verbintenissen uit deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk uitvoert of naleeft, zonder dat de opschortende partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De opschorting dient evenredig te zijn aan de niet-uitvoering of niet-naleving en geldt onverminderd het recht op schadevergoeding van de opschortende partij en onverminderd het recht uit dit artikel om de Overeenkomst te beëindigen.
8.4. Elke partij kan de Overeenkomst bij een tekortkoming aan de verbintenissen van de andere partij beëindigen. De beëindigende partij dient hiervoor de tekortkomende partij schriftelijk in gebreke te stellen. Vanaf de dag na de schriftelijke ingebrekestelling heeft de tekortkomende partij een termijn 15 dagen om de tekortkoming te doen ophouden. Indien de tekortkoming voortduurt na deze termijn van 15 dagen dan is de Overeenkomst beëindigd vanaf het verlopen van deze termijn. Deze beëindigingswijze geldt onverminderd het recht op schadevergoeding van de beëindigende partij en onverminderd het recht uit artikel 8.2. om de Overeenkomst op te schorten.
8.5. Elke partij kan de Overeenkomst op ieder ogenblik, zonder motivering en zonder enige vergoeding beëindigen op voorwaarde dat ze een opzeggingstermijn van één maand respecteert. De opzegging moet per aangetekend schrijven aan de andere partij betekend worden. De opzeggingstermijn gaat in de derde werkdag na de datum van het aangetekend schrijven.
8.6. Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder ogenblik in wederzijdse overeenstemming beëindigen.
8.7. De Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd wanneer Syndo Health NV in vereffening wordt gesteld of failliet wordt verklaard of wanneer de gebruiker overlijdt.
8.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst door één van partijen vervalt iedere gebruikslicentie op de Diensten van Syndo Health NV; zal de gebruiker geen toegang meer hebben tot de App; zullen er geen metingen meer worden doorgegeven aan het ziekenhuis of de arts(en) van de gebruiker; en zal de gebruiker de meetinstrumenten, behoudens in geval van aankoop van de meetinstrumenten door de gebruiker, terugzenden aan Syndo Health NV volgens de instructies van Syndo Health, en dit onverminderd het recht van Syndo Health NV op voldoening van achterstallige betalingen door de gebruiker en onverminderd het recht van een partij op schadevergoeding. De terugzendingskosten van de meetinstrumenten zijn ten laste van de gebruiker indien de Overeenkomst beëindigd wordt door Syndo Health NV op grond van artikel 8.4. of door de gebruiker ongeacht de beëindigingswijze.

Artikel 9. Algemene clausules

9.1. Indien een kennisgeving in het kader van de Overeenkomst schriftelijk dient te gebeuren, en behoudens andersluidende bepaling, dan kan aan deze vereiste voldaan worden via zowel een papieren geschrift, als een elektronisch geschrift, met inbegrip van e-mail en acties vanwege een partij in de App.
9.2. . De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst brengt op generlei wijze de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst in het gedrang. In voorkomend geval van nietigheid zal de betreffende bepaling, indien mogelijk, van rechtswege vervangen worden door een bepaling die zo min mogelijk verschilt van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling, maar die wel geldig en
uitvoerbaar is, onverminderd het recht van Syndo Health NV uit artikel 1.3. van de Overeenkomst.
9.3. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel.

Artikel 10. Support en vragen

Voor support in verband met de Diensten of overige vragen kan de gebruiker contact opnemen met: Syndo Health NV

Chaussée de Gand 14341082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel) E-mail: info@plibo.be

Gentse Steenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem

Ondernemingsnummer:
BE0698.831.451

info@plibo.be