Binnen Syndo Health NV hechten wij bijzondere aandacht aan het respect voor de privacy en de vertrouwelijke aard van de persoonsgegevens die wij verwerken, evenals aan de wetgeving betreffende de bescherming van de privacy. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke bepalingen die op dat vlak gelden, onder meer de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Europese verordening betreffende gegevensbescherming” of de Engelse afkorting “GDPR“).

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij precies uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u daarbij heeft. U vindt meer bepaald een antwoord op de volgende vragen:

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Voor wie zijn de verzamelde gegevens bestemd?

Welke rechten heeft u?

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Disclaimer.

Wijzigingen.

 

Syndo Health NV ontwikkelt en beheert de Plibo Applicatie (“de App”) en de website.

Voor vragen kan u ons steeds contacteren via:

Syndo Health NV

Chaussée de Gand 1434

1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)

E-mail: info@plibo.be

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens van patiënten-gebruikers

 

Indien u een patiënt bent en gebruik maakt van onze diensten voor telemonitoring en self care support, dan verwerken wij de volgende gegevens over u:

 • identificatiegegevens (zoals naam, adres, geboortedatum, telefoon en e-mail)
 • achtergrondinformatie (zoals burgerlijke staat, gezinssamenstelling en opleidingsniveau)
 • fysieke gegevens (zoals lengte en gewicht)
 • gegevens over uw gebruik van de Cardioconnect App en toestellen (zoals logingegevens, connectieduur, locatie, IP-adres, cookies, klantenfeedback)
 • gezondheidsgegevens (zoals diagnose, behandelingsplan, dieet, medicatie, afwijkende parameters en gezondheidsevoluties, opnames van telefoongesprekken met uw Syndo Health NV coach)

Wij mogen deze gegevens verwerken omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw Overeenkomst met ons voor telemonitoring en self care support. Het gaat om gegevens die u ons zelf heeft verstrekt, die wij hebben verkregen via uw zorgverstrekkers of die wij hebben verkregen via de App en meetinstrumenten.

Uw gezondheidsgegevens mogen eveneens door Syndo Health NV verwerkt worden voor de uitvoering van onze telemonitoring- en self care support-diensten omdat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kan deze toestemming steeds intrekken, maar dan moet u wel beseffen dat wij onze diensten niet meer kunnen leveren (zie ook onze algemene voorwaarden). Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens hangt af van de gekozen formule:

 • indien u onze diensten gebruikt op voorschrift van en met opgvolging door uw arts, dan worden uw gezondheidsgegevens verwerkt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Syndo Health NV enerzijds en uw ziekenhuis en uw behandelende arts(en) anderzijds. Deze laatsten zullen
  mee bepalen in hoeverre uw gezondheidsgegevens worden verwerkt;
 • indien u onze diensten zonder voorschrift van een arts gebruikt, dan worden uw gezondheidsgegevens enkel onder de verantwoordelijkheid van Syndo Health NV verwerkt. U bent dan nog wel zelf verantwoordelijk om ons de juiste gezondheidsgegevens (bv. medicatie) te bezorgen en om zelf uw arts te contacteren in geval van alerts op de App. 

Syndo Health NV zal sommige van uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken en analyseren voor het verbeteren van de eigen diensten of hiervoor bijkomende gegevens bij u kunnen opvragen (bv. via een tevredenheidsenquête). Dit mag omdat dit een gerechtvaardigd belang van Syndo Health NV is en uw privacy hierbij voldoende wordt beschermd.

In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens ook mogen verwerken voor andere doeleinden, met name indien dit noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn of in geval van geschillen (zie ook verderop “Voor wie zijn de verzamelde gegevens bestemd?”).

Syndo Health NV kan ten slotte uw persoonsgegevens ook voor andere dan de bovenstaande doeleinden verwerken indien wij hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben verkregen. In dat geval zullen wij u eerst adequaat informeren over de beoogde verwerkingsactiviteit.

Persoonsgegevens van anderen

Contactpersoon in noodgevallen
Patiënten-gebruikers kunnen een contactpersoon opgeven die wij enkel zullen contacteren in geval van nood. Indien u contactpersoon bent, dan beschikken wij enkel over uw naam en contactgegevens. Wij mogen deze gegevens gebruiken zonder uw toestemming voor zover dit noodzakelijk is om de vitale belangen van de patiënt-gebruiker te beschermen.

Artsen en andere zorgverstrekkers

Indien het gebruik van de diensten van Syndo Health NV is voorgeschreven door de arts van de patiënt-gebruiker, dan beschikken wij ook over persoonsgegevens van artsen of andere zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de behandeling en opvolging van onze patiëntengebruikers. Het gaat om naam, hoedanigheid, adres, telefoonnummers, e-mailadressen en eventuele accountinformatie. Wij mogen deze gegevens dan gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de arts en/of met het ziekenhuis waar de zorgverstrekker werkt en -zelfs zonder overeenkomst- voor zover dit noodzakelijk is om de vitale belangen van de patiënt-gebruiker te beschermen.

Personeel van onze onderaannemers

Wij beschikken over persoonsgegevens van de personeelsleden (veelal contactpersonen) van onze onderaannemers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de onderaannemers. De privacy van deze personeelsleden weegt dan niet op tegen onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Het gaat slechts om naam, hoedanigheid adres, telefoon en e-mail van de personeelsleden.

Websitegebruikers

Voor gebruikers van onze website verwijzen wij naar onze cookies policy in de gebruikersvoorwaarden van onze website, die raadpleegbaar zijn op onze website.

Minderjarigen

Als algemene regel verzamelen noch verwerken we opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16. Als wij merken dat wij per ongeluk gegevens over kinderen jonger dan 16 hebben verzameld, nemen we de nodige maatregelen om die gegevens zo snel mogelijk te wissen, tenzij de geldende wetgeving ons verplicht ze te bewaren. Als wij weten dat een kind ouder dan 16 is, maar volgens de geldende wetgeving beschouwd wordt als een minderjarige, moeten we de toestemming krijgen van een ouder/voogd alvorens de persoonsgegevens van dat kind te kunnen gebruiken.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Ja. Syndo Health NV heeft technisch en organisatorisch een aantal aangepaste veiligheidsprocedures ingevoerd, die wij regelmatig evalueren en bijwerken, om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging en ongeoorloofde toegang (bv. door virussen, hacking of andere informaticamisdrijven), alsook accidentele mededeling aan derden te vermijden, om de beveiliging van die gegevens zo goed mogelijk te verzekeren en om een correct gebruik van de verzamelde informatie voor de verwerking in kwestie zoveel mogelijk te garanderen. Dit risico kan echter -zelfs met de beste maatregelen- nooit volledig worden uitgesloten.

Syndo Health NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onvoldoende veiligheidsmaatregelen bij derden:

 • indien u onze diensten gebruikt op voorschrift van en met opgvolging door uw arts, dan zijn uw ziekenhuis en artsen, zoals gezegd, gezamenlijk met ons verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Syndo Health NV zorgt ervoor dat de nodige veiligheidsmaatregelen
  langs haar kant worden nageleefd. Zodra uw gegevens zich bij de het ziekenhuis, artsen of hun team bevinden, zijn het ziekenhuis en de arts -en niet Syndo Health NV- verantwoordelijk om de nodige veiligheidsmaatregelen na te leven;
 • daarnaast kan Syndo Health NV evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het nemen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van uw persoonsgegevens door andere derden.

Voor wie zijn de verzamelde gegevens bestemd?

Syndo Health NV personeel

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingekeken en gebruikt door ons personeel, waaronder de coach van de patiënt, ons administratief personeel en ons technisch personeel.

Onze personeelsleden kunnen uw persoonsgegevens slechts te zien krijgen voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun functie correct te kunnen uitvoeren. Zij zijn allemaal gebonden door een geheimhoudingsverplichting om uw persoonsgegevens niet aan derden door te geven voor redenen die niet zijn voorzien in deze privacyverklaring of waarvoor u geen toestemming heeft gegeven.

Derden

In bepaalde gevallen kunnen of moeten wij uw persoonsgegevens overmaken aan derden. Het gaat hoofdzakelijk om de volgende derden of situaties:

 • onze onderaannemers (“verwerkers”): dit zijn onze externe bedrijfsondersteunende diensten die uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Het gaat onder meer over onze App-provider, onze diensten voor gegevensopslag en voor de opvolging van uw gegevens waaronder alerts, onze diensten voor de oplossing van problemen met de app, onze leveringsdiensten en onze facturatiediensten. Met elk van deze diensten heeft Syndo Health NV een overeenkomst afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven en niet worden aangewend voor doeleinden die niet door Syndo Health NV zijn toegelaten;
 • uw arts of andere zorgverstrekkers die betrokken zijn bij uw behandeling of medische opvolging, indien u onze diensten gebruikt op voorschrift van uw arts en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten van telemonitoring en self care support en mits uw toestemming. Zoals gezegd, zijn in dit geval Syndo Health NV, uw arts(en) en uw ziekenhuis samen verantwoordelijk om uw gegevens te verwerken.
 • Partena-Mutualité Libre of Partena Onafhankelijk ziekenfonds, indien u aangesloten bent bij één van deze mutualiteiten en mits uw uitdrukkelijke toestemming in het kader van een terugbetaling voor het project Vitasano

Let op: indien u onze diensten gebruikt zonder voorschrift van uw arts, dan heeft uw arts geen rechtstreekse toegang tot uw gezondheidsgegevens en blijft u dus zelf verantwoordelijk om uw arts te contacteren in geval van alerts op de App;

 • uw contactpersoon in nood, voor zover dit noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen;
 • in geval van geschillen kunnen wij uw persoonsgegevens -voor zover dit nodig is- ook delen met andere derden zoals rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en advocaten om onze belangen te verdedigen en onze rechten te kunnen uitoefenen;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken en zelfs doorgeven aan bepaalde derden telkens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht

Syndo Health NV zal uw persoonsgegevens hoe dan ook niet doorgeven aan derden voor direct‑marketingdoeleinden of reclamedoeleinden.

Doorgiften buiten de EER

De GDPR geldt enkel binnen de Europese Economische Ruimte of EER (dit is de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Voor de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten dit gebied zullen wij de bijkomende waarborgen van artikel 44 e.v. GDPR naleven. Dit wil zeggen dat – indien wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven naar een land dat geen voldoende hoog beschermingsniveau biedt – wij overeenkomstig de GDPR bijkomende maatregelen zullen nemen, bv. door het afsluiten van bepaalde contractuele bedingen, om u een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming te garanderen. U kan ons steeds een kopie van die maatregelen vragen via info@plibo.be.

De doorgiftes door Syndo Health NV naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn de volgende:

Ontvanger Locatie Aard en doel van doorgifte Beschermingsmaatregel
Trello Inc. (onderdeel van Atlassian) Verenigde Staten Automatisering van de aansluiting van klanten bij Syndo Health (naam en contactgegevens, medische gegevens, aansluitingsgegevens) EU-US Privacy Shield (art. 45 GDPR)
Instabug SDK Egypte Doorgifte van screenshots voor het oplossen van problemen met de Syndo app Standaard contractsclausules goedgekeurd door de Europese Commissie (art. 46 GDPR)
ZOHO Corporation Nederland en Indië Weergave van persoonsgegevens via een dashboard voor Syndo coaches om de opvolging van patiënten en alerts te vergemakkelijken Standaard contractsclausules goedgekeurd door de Europese Commissie (art. 46 GDPR)

Welke rechten heeft u?

De GDPR geeft u tot op zekere hoogte een aantal rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kan steeds met ons contact opnemen via info@plibo.be of via onze andere contactgegevens om deze rechten uit te oefenen:

 • indien u wil weten of en, zo ja, welke persoonsgegevens van u door Syndo Health NV verwerkt worden en indien u hierover meer informatie wenst (bv. waarom dit gebeurt en welke categorieën van personen toegang hebben tot deze gegevens).

Let op: sommige informatie kan u gemakkelijk zelf raadplegen via de App.

 • indien u een schriftelijk of elektronisch afschrift van die gegevens wenst (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) of indien u wenst dat wij die gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overmaken.

Let op: wij zullen uw gegevens niets steeds in een door u gevraagd formaat kunnen bezorgen, en zullen uw gegevens ook niet steeds aan een ander moeten overmaken, ook al vraagt u dit zelf

 • indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te laten corrigeren of aanvullen, voor zover deze persoonsgegevens inderdaad verkeerd of onvolledig zijn.

Let op: sommige gegevens kan u gemakkelijk zelf corrigeren via de Cardioconnect App. Indien u onze diensten gebruikt op voorschrift van en met opgvolging door uw arts, dan zullen uw gezondheidsgegevens echter enkel kunnen worden gewijzigd door of op vraag van uw arts of andere betrokken zorgverstrekkers.

 • indien u wenst dat wij (tijdelijk of permanent) uw persoonsgegevens (of een deel ervan) niet  langer verwerken.

Let op: sommige gegevens kan u gemakkelijk zelf corrigeren via de App. Indien u onze diensten gebruikt op voorschrift van en met opgvolging door uw arts, dan zullen uw gezondheidsgegevens echter enkel kunnen worden gewijzigd door of op vraag van uw arts of andere betrokken zorgverstrekkers.

 • voor alle andere vragen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden.

Wij zullen u steeds een ontvangstmelding geven en uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Hierbij dient u wel rekening te houden met het volgende:

 • soms zullen wij uw verzoek overmaken aan uw behandelende arts of uw ziekenhuis indien u onze diensten gebruikt op voorschrift van uw arts en indien uw verzoek onder de verantwoordelijkheid van uw arts of uw ziekenhuis blijkt te vallen (bv. verzoeken tot inzage in uw patiëntendossier);
 • soms kunnen wij bijkomende informatie opvragen om uw identiteit of de gegrondheid van uw verzoek te controleren. Laat dus steeds uw contactgegevens achter;
 • in principe is de behandeling van uw verzoeken gratis. Indien uw verzoek echter kennelijk ongegrond is of buitensporig is, dan behoudt Syndo Health zich het recht voor om een vergoeding voor de administratieve kosten aan te rekenen alvorens uw verzoek wordt behandeld.

Indien u ons antwoord op uw verzoek, vraag of klacht niet bevredigend vindt, kan u altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wij vragen u wel vriendelijk om eventuele klachten steeds eerst aan ons over te maken, zodat wij zo snel mogelijk een oplossing kunnen zoeken. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In principe bewaren wij de persoonsgegevens die betrekking hebben op het contract van een bepaalde patiënt-gebruiker tot maximaal 12 maanden na beëindiging van dit contract.

Soms kunnen de persoonsgegevens echter langer worden bijgehouden, bv. omwille van lopende gerechtelijke procedures of omwille van een wettelijke verplichting. Dit zal steeds geval per geval worden beoordeeld.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Syndo Health NV blijft beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot het verlies van persoonsgegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, toename van algemene kosten, verstoring van de planning.

De aansprakelijkheid van Syndo Health NV blijft beperkt tot het bedrag waarvoor Syndo Health NV verzekerd is.

Wijzigingen

Syndo Health NV behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te wijzigen. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u dus aan om steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring te raadplegen via de Syndo Health NV App of via onze website.

Laatst gewijzigd: 30 april 2021.

Gentse Steenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem

Ondernemingsnummer:
BE0698.831.451

info@plibo.be